استیک

استیک / Steak

ریبای استیک 597T
400 گرم دنده گوساله ، دورچین مخصوص، سس قارچ
چیکن استیک337T
400 گرم سینه مرغ، دورچین سبزیجات، سس قارچ