سالاد

سالاد / Salad

سالاد سزار گریل238T

کاهوپیچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،نان تست،مرغ گریل، پنیر پارمسان

سالاد سزار سوخاری257T

کاهوپیچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،نان تست،2 رول مرغ سوخاری، پنیر پارمسان

سالا مخصوص ژولی287T

کاهوپیچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،نان تست،مرغ گریل، پنیر پارمسان