نوشیدنی

نوشیدنی / Beverages

موهیتو/Mohito 118T
موجیتو/Mojito 88T
لیموناد/Lemonade107T
کوکا/coca - فانتا/Fanta - اسپرایت/Sprite 24T
دوغ/Dough 20T
آب استوانه ای/Cylindrical water17T