نوشیدنی

نوشیدنی / Beverages

موهیتو/Mohito 77T
موجیتو/Mojito 78T
لیموناد/Lemonade77T
کوکا/coca - فانتا/Fanta - اسپرایت/Sprite 21T
دوغ/Dough 12T
آب استوانه ای/Cylindrical water15T