نوشیدنی سرد بر پایه اسپرسو

نوشیدنی سرد بر پایه اسپرسو

آیس آمریکانو 75T
آیس لاته 99T
آیس موکا 99T
آیس کارامل ماکیاتو107T
آیس کافی 99T
آفوگاتو 117T