نوشیدنی سرد بر پایه اسپرسو

نوشیدنی سرد بر پایه اسپرسو

آیس آمریکانو 65T
آیس لاته 65T
آیس موکا 75T
آیس کارامل ماکیاتو75T
آیس کافی 75T