تاپینگ

کنافه بستنی 95T
وافل 89T
کیک شکلاتی 59T
تارت کارامل55T
چیز کیک کارامل 45T
چیز کیک شکلات45T
کارامل ماکیاتو 62T
آنترومه 55T