تاپینگ

کنافه بستنی 120T
وافل 89T
کیک شکلاتی 65T
تارت کارامل55T
چیز کیک کارامل 65T
چیز کیک شکلات65T
کارامل ماکیاتو 62T
آنترومه 55T